Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.smart-toys.cz . Provozovatelem internetového obchodu je firma Smart Toys s.r.o., IČ: 28798805, se sídlem Dědkova 204/5, Hradec králové, 50301, v evidenci rejstříkového soudu v Hradci Králové. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré podané objednávky jsou závazné.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce - dodací adresa.
4. Vlas­tnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Povinosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Způsob platby
Formu úhrady si kupující zvolí při potvrzení objednávky. Nabízíme standardní dobírku, platbu předem převodem na účet nebo hotově při osobním odběru. Po předchozí dohodě nabízíme platbu fakturou se splatností 7 dnů. Při nedodržení termínu splatnosti je účtováno penále 1,5% z dlužné částky za každý den prodlení a platba fakturou se splatností může být kupujícímu zrušena.

Druh a cena dopravy

Aktuální ceník dopravy a další info najdete zde...

Skladové zásoby a doba dodání
U každé položky je uvedena informace o skladové dostupnosti. Zásilky expedujeme do 24 hodin od objednání (v pracovní dny), ale nejdéle do třech prac. dnů. V období od 1. listopadu do 31. prosince se může maximální lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužit až na 5 pracovních dní. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. Pokud je objednané zboží nedostupné nebo by jeho dodání trvalo déle než jeden týden, upozorníme na to e-mailem nebo zavoláme. Zásilku můžeme po dohodě expedovat i částečně a zbylé položky odeslat dodatečně. Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozí dohodě na našem skladu.

Odpovědnost za vady zboží a záruka
Na položky, na které se vztahuje Zák.č.22/1997 Sb., bylo vydáno, prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na výrobky, jejichž životnost je kratší, než vlastní záruka. V tomto případě je záruka poskytována pouze na skryté vady výrobku. Pokud je kupující spotřebitel, tak má zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od zakoupení bez udání důvodu, za předpokladu že je zboží nepoškozené.

- Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.
- Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce (případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového). Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
- Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy.
- Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruku je možné uplatnit osobně v sídle prodávajícího nebo postupujte dle návodu v oddíle Postup reklamace

Postup reklamace
Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (případně obchodního zákoníku dle typu kupujícího). V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč včetně DPH. Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy nepříjemná. Internetový obchod www.smart-toys.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace. Prosíme vás, abyste v případě reklamace vždy dodržovali následující postup:

Před odesláním zboží na reklamaci se ujistěte, že vada výrobku není jen chybnou interpretací návodu k použití, či například vybitými nebo nevhodnými bateriemi. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat (dá se tak často předejít zbytečnému posílání k nám a zpět a účtování manipulačního poplatku s tím spojeným).

Vadné zboží odešlete společně s kopií kupního dokladu na adresu našeho SKLADU, viz zde...

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného prodlení, ale nejpozději v zákonnem stanovené lhůtě 30ti kalendářních dnů.

V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 53, odst. 7 Občanského zákoníku má dále kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR").

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, v případě, že kupující je firemní subjekt, tak i identifikační a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány ani prodávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy nebo po dobu nutnou z hlediska archivace účetních dokumentů, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Úplné prohlášení o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 najdete zde.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující, který souhlasil formou zaškrtávacího pole před dokončením objednávky nebo vyplněním emailové adresy v sekci "Přihlášení k odběru novinek", souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas lze kdykoli odvolat písemnou formou a odesláním na adresu prodávajího nebo elektronickou formou, tj. kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru obchodních sdělení nebo zasláním emailové zprávy se specifikovaným požadavkem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Odpovědnost za obsah
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky.

Platnost obchodních podmínek
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru www.smart-toys.cz. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 25.5.2018.

V případě jakýchkoli dotazů k našim obchodním podmínkám nás kontaktujte na emailu obchod@smart-toys.cz